Zorg

Leerlingenzorg

De uitvoering van de leerlingenzorg gebeurt door de leerkracht, ondersteund door de Intern begeleider, Logopedist, Remedial teacher, Orthopedagoog, Motorisch remedial teacher, Schoolmatschappelijk werker en de Jeugdarts

 

Groepsbespreking:

Aan de hand van het ontwikkelingsperspectief  maakt de leerkracht  een groepsplan gemaakt, waarin het leerstofaanbod, de doelen, de aanpak en de mogelijkheden van de leerlingen staan. Dit plan bespreekt de leerkracht met de bouwcoördinator en intern begeleider. Dit groepsplan wordt meegenomen in de leerlingbespreking.

 

Leerlingbespreking:

Twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken met de orthopedagoog, intern begeleider en de logopedist.  Hierin worden de leerlingen in beeld gebracht,  worden de leeropbrengsten van de leerling vergeleken met het ontwikkelingsperspectief, wordt  gekeken hoe de sociaal emotionele ontwikkeling is en worden afspraken gemaakt voor zowel in de groep als extra ondersteuning.