WIE ZIJN WIJ?

Medezeggenschapsraad

Ingevolge de Wet Medezeggenschap Onderwijs heeft onze school evenals elke andere school een medezeggenschapsraad (MR). 
Meedenken, meepraten en soms meebeslissen met het schoolbestuur is mogelijk via deze raad. 

In de MR worden zaken besproken die direct met de ontwikkeling van de school te maken hebben. De MR houdt zich op deze manier intensief bezig met het beleid van de school en wisselt daarover van gedachte met de directie. 

De MR mag afhankelijk van het onderwerp advies uitbrengen of instemming verlenen. 

De MR bestaat uit 6 leden (3 leden namens de ouders en 3 leden namens het team): een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 leden. 

De zittingsduur is 3 jaar. Met een zekere regelmaat zijn leden aftredend en al dan niet herkiesbaar. Wanneer er meer kandidaten dan plaatsen zijn, volgen verkiezingen. 

De MR-vergaderingen zijn openbaar. 

U kunt de MR bereiken via onderstaand mailadres.

mr-wissel@opo-r.nl