WIE ZIJN WIJ?

onderwijsvisie

Visie De Wissel

SBO De Wissel is een school die zich bewust is van de letter s van “speciaal”.  Kinderen zijn verschillend. De diversiteit bestaat uit talenten en beperkingen. Deze verschillen worden gezien als kans om van en met elkaar te leren ! Op SBO De Wissel krijgen kinderen onderwijs op maat en dat past in deze tijd. Het onderwijs doet recht aan élk kind. Het onderwijs is motiverend, uitdagend en sluit aan bij de interesses en talenten van kinderen en leerkrachten. We streven naar kwalitatief goed en interactief onderwijs.  Het basisaanbod wordt bepaald door Passende Perspectieven vanuit de kerndoelen als uitgangspunt te nemen. Gebeurtenissen uit het dagelijkse leven, verschillen tussen kinderen onderling, de methode en interesses van kinderen zorgen voor boeiende thema’s om te komen tot een hoge betrokkenheid van kinderen.  Deze hoge betrokkenheid leidt tot ontwikkeling  en plezier in leren. Elk kind ontdekt en gebruikt zijn talent en doet succeservaring op. In een duidelijke en veilige structuur wordt onderwijs efficiënt en effectief weggezet in een jaarplanning.

 

Op SBO De Wissel is samenhang tussen cognitief leren en toepassen in de praktijk van essentieel belang om kinderen voor te bereiden op de maatschappij.  De school is voor hen een veilige plaats om talent tot bloei te laten komen. Een plaats waar ze gehoord en gezien worden en waar ze geaccepteerd worden in hun “zijn”.

 

De kinderen worden mede verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen ontwikkeling. Ze leren een onderzoekende houding aan te nemen, ontwikkelen zelfstandigheid, nemen zelfverantwoording  en leren samenwerken. Dat doen ze door te leren in hun klas maar ook daarbuiten. Leren start en stopt niet bij de drempel van het klaslokaal. Enerzijds halen we de wereld van buiten naar binnen door kinderen te laten experimenteren met veel materiaal in diverse praktische settingen zoals een kookstudio, de natuurtuin, de techniekhoek enz. Maar ook streven we ernaar vakmensen en ouders in de school te halen, die workshops geven over bepaalde onderwerpen of we gaan er op bezoek. Daarnaast maken we gebruik van moderne middelen zoals het smartbord en computer.  Hun leeromgeving is uitdagend ingericht door bijv. te werken in hoeken waar onderzoeksactiviteiten en  (ontwikkelings)materialen hun uitdagen tot spel. Spelend leren vormt naast de methode een manier om basisvaardigheden te leren. Er is aandacht voor de cognitieve vakken zoals taal en rekenen maar er is ook vooral aandacht  voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 

De leerkrachten spelen in op de verschillen tussen kinderen. Vanuit diversiteit start leren van en met elkaar. De leerkracht staat open voor diverse leerstijlen en gaat telkens op zoek naar werkvormen die aansluiten bij het leerproces. De leerkracht zal in haar rol flexibel optreden. De houding is afwisselend sturend, begeleidend en lerend!   “Nieuwe” werkvormen worden ingezet en het gebouw wordt optimaal benut. De leerkrachten dragen het enthousiasme van deze manier van werken over op de kinderen. De diversiteit tussen collega’s vormt een bron van inspiratie en een basis voor samenwerking. De leerkracht zorgt voor een aanbod waarbij vanuit samenwerking met  collega’s, voor elk kind een passend aanbod ontstaat. SBO De Wissel maakt hierbij gebruik van vakspecialisten die op een specifiek terrein extra input verzorgen. Die hulp bestaat uit informeren, coachen, overnemen, meehelpen en ondersteunen. Samen dragen leerkrachten verantwoordelijkheid voor een boeiende leeromgeving, een goede pedagogische sfeer en hoge verwachtingen ten  aanzien van alle kinderen.  Kwaliteit, veiligheid, humor  en creativiteit zijn belangrijke uitgangspunten. Om goed te kunnen anticiperen op de nieuwste inzichten, zijn leerkrachten nieuwsgierig, onderzoekend en scholen zich regelmatig.

 

Ouders zien we als een partner van de school. Zij kunnen bijdragen aan het onderwijs door meedoen, meedenken, meehelpen en meebeslissen. Ook ouders hebben een diversiteit aan talenten. Wij willen een laagdrempelige school zijn voor ouders. Enerzijds door herkenbaar te zijn als school. Anderzijds door een open en eerlijk communicatie. We zien ouders als partner. Ze zijn ervaringsdeskundige van hun kind en kunnen op kind- en op schoolniveau bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.  Daarnaast vraagt hun kind specifieke zorg  waarin een ouder (soms) ook lerend is. Gezamenlijk zoeken naar een eenduidige aanpak kan voor het kind van betekenis zijn. Ouders vinden gehoor bij school bij problemen in de opvoeding. Ook willen we ouders de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en te leren van elkaar.  We geven deze gezamenlijk vorm door een actief ouderbetrokkenheidsbeleid te voeren.

 

Onze maatschappij verandert. Op SBO De Wissel sluiten we onze ogen daarvoor niet. We zijn als SBO een regionaal onderwijszorgcentrum voor reguliere scholen, ouders e.a.  We willen vanuit een voortrekkersrol laten zien hoe verregaande samenwerking kan leiden tot een betere positie van alle kinderen in de maatschappij. Daartoe nemen we een rol in het nieuwe samenwerkingsverband en geven we vorm aan diverse “proeftuinen”. We zien dat individualisme toeneemt en leidt tot verschraling van contacten en samenhang in onze maatschappij.  Door contacten met partners te realiseren, te onderhouden en te versterken willen we komen tot gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor zorg aan onze kinderen. Samen staan we sterker ! Gezamenlijke aandacht voor reflectie op normen en waarden bijv. kan daadwerkelijk leiden tot verbetering. SBO de Wissel kijkt over de grenzen van de eigen school in het belang van iedereen. Álle kinderen vormen immers de toekomst.

 

Om het onderwijs te realiseren zoals beschreven staat in onze visie is verandering noodzakelijk. Onze leidinggevenden en onderwijsondersteuners faciliteren het proces. Heldere lijnen en duidelijke afspraken vormen hierbij het kader. Ze geven vertrouwen aan vernieuwingen en treden coachend en sturend op. Ze bewaken mede de balans tussen werkdruk en werkplezier. Vertrouwen, positivisme, humor en empathie uitstralen behoren tot de kernwaarden. Daarnaast zijn ze mede eigenaar van het proces en staan ze midden tussen kinderen, leerkrachten en ouders in. Ze zijn zichtbaar! Gezamenlijke verantwoordelijkheid en gebruik maken van diversiteit en talenten uit zich door verantwoording te delen. Meedenken en meedoen wordt op SBO De Wissel gewaardeerd.

Om het onderwijs vorm te geven in al zijn facetten, wordt het gebouw aangepast. Het aangepaste gebouw zal vormgegeven worden op basis van de visie. Mogelijkheden tot samenwerking, leren door doen, werken in  hoeken, werken met moderne werkvormen en communicatiemiddelen vormen uitgangspunten.

Om kwalitatief goed onderwijs vorm te geven communiceren we open en eerlijk en staan we voor hetgeen onze visie onderstreept. Binnen de school zorgen we voor een professioneel klimaat en een duidelijke (organisatie)structuur. Verwachtingspatronen zijn helder en meetbaar en worden vastgelegd in taakomschrijvingen en in de gesprekscyclus. Successen worden samen gevierd. Alle betrokkenen stimuleren, begeleiden en faciliteren deze visie en dragen die mede uit binnen en buiten de school.

Tot slot,

 

Onze visie is niet statisch. We vragen ons samen regelmatig af wat nieuwe ontwikkelingen zijn en wat kinderen, ouders en de maatschappij van ons vraagt. Zo stellen we de visie jaarlijks bij.