Zorg

Vertrouwenspersoon

 

Als uw kind zich op school niet veilig voelt

Het is heel belangrijk dat onze school een veilige plek is waar uw kind met plezier naar toe gaat. Krijgt uw kind te maken met pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld? Dan moet dit direct stoppen! Bespreek dit altijd zo snel mogelijk met de leerkracht of de directie. Onze school heeft ook een vertrouwenspersoon en is aangesloten bij een klachtencommissie.

 

Wat kan de interne vertrouwenspersoon voor u doen?

Uw kind voelt zich niet veilig op school. Misschien sprak u al met de leerkracht hierover maar is er niets veranderd en spreekt u liever met iemand anders binnen de school. Dit kan met José van Rhee, onze interne vertrouwenspersoon. Zij is er speciaal voor u en luistert, geeft informatie en probeert samen met u tot een oplossing te komen. De interne vertrouwenspersoon kan u ook doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon.

Zij is bereikbaar op het telefoonnummer van onze school (0344) 613 857.

 

Wat kan de externe vertrouwenspersoon voor u doen?

Onze school heeft een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Voelt uw kind zich niet veilig op school en komt u er op school niet uit of praat u liever met iemand buiten school? Dan kunt u zelf contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze geeft informatie en advies en begeleidt u bij het wegnemen van het probleem. Als u aangifte wilt doen of een klacht wilt indienen bij de landelijke klachtencommissie, dan helpt de externe vertrouwenspersoon daarbij. Voor onze school wordt de externe vertrouwenspersoon geleverd door GGD Rivierenland. Voor een afspraak belt u met 0681503565 en vraagt u naar Mariëlle Hornstra, externe vertrouwenspersoon.

 

Vertrouwensinspecteur van het onderwijs
Landelijk is er een vertrouwensinspecteur van het onderwijs ingesteld. Voor advies kunt u rechtstreeks contact opnemen via (0900) 111 31 11.

 

Aandachtsfunctionaris

Sinds 1 juli 2013 is het voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (welzijn) en justitie verplicht om met een meldcode te werken.

Deze meldcode beschrijft in een vijf stappenplan hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In alle organisaties, dus ook op onze school, is een aandachtsfunctionaris aangesteld, op onze school is dit José van Zandvoort. Deze aandachtsfunctionaris zorgt er mede voor dat bij signalen van mishandeling of huishoudelijk geweld, de meldcode wordt gestart.

Ieder gezin kan door omstandigheden onder druk komen te staan. Dit kan er voor zorgen dat het thuis allemaal niet zo lekker loopt als u hoopt. Als een leerkracht dergelijke signalen opvangt, kan het zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij de aandachtsfunctionaris aanschuift. Het doel van zo’n gesprek is om samen te kijken hoe we u en uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen. Tijdens het traject dat volgt zullen er regelmatig gesprekken zijn om elkaar op de hoogte te houden van de gemaakte afspraken. In enkele gevallen zullen we na zo’n traject, al dan niet in overleg, melding maken bij Steunpunt Huiselijk Geweld of Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Voor meer informatie over de Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht op de site van de rijksoverheid.  www.rijksoverheid.nl