Toelating

Soms blijkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de huidige basisschool kan bieden. 

De leerling die dusdanige ondersteuningsbehoeften heeft dat leren en ontwikkelen alleen in een gespecialiseerde onderwijsomgeving kan plaatsvinden, komt in aanmerking voor toelating tot een school voor Speciaal Basis Onderwijs. De leerling heeft te maken met factoren die het leren en de ontwikkeling in ernstige mate en over een langere periode belemmeren. 

Om in aanmerking te komen voor het SBO geldt dan dat het leerproces van de leerling is ernstig vertraagd/verstoord of gestagneerd. De leerling beschikt over cognitieve mogelijkheden op tenminste moeilijk lerend niveau (IQ boven de 60). Daarnaast kan er bij de leerling sprake zijn van onder andere taakwerkhoudingsproblemen, een negatief zelfbeeld, faalangst en/of milde gedragsproblematiek. 

In dat geval kan de huidige basisschool een schoolconsulent van het samenwerkingsverband inschakelen. In deze regio is dit het samewerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs (BePO). 
De schoolconsulent helpt de ouders en de school om een Toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of SO aan te vragen. 

Deze aanvraag wordt beoordeeld door het deskundigenadviesteam van BePO. Zij kijken in welke onderwijssetting de leerling het beste tot zijn recht komt. 

Pas als een Toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO is afgegeven door het samenwerkingsverband, kan een leerling worden aangemeld op de Wissel. 

Nadat een leerling schriftelijk bij ons is aangemeld, zal worden gewogen of de Wissel kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Binnen 6 weken na aanmelding zal deze weging plaatsvinden. In sommige gevallen is er meer informatie nodig, waardoor deze termijn met 4 weken verlengd kan worden. 

Op het moment dat er een positief plaatsingsadvies wordt afgegeven, kan de leerling op de Wissel worden ingeschreven en zal er in overleg met de ouders en de verwijzende school een startdatum worden afgesproken. 

Tijdelijk toelaatbaarheidsadvies

Sommige kinderen krijgen een tijdelijk toelaatbaarheidsadvies. Dat is een advies voor een bepaalde tijd. Dit gebeurt wanneer niet goed kan worden ingeschat hoe de leerling zich zal ontwikkelen. 

Wanneer de school fysiek vol is (gemiddeld vijftien leerlingen per groep), komt een leerling op de plaatsingslijst (wachtlijst).

 

 

 

 

Cookie instellingen