Verlof

Leerplicht

In Nederland hebben kinderen recht op onderwijs. Om dat recht te waarborgen is de Leerplichtwet ingevoerd, waarin de regels rond dat recht en de plichten worden omschreven. Zodra een kind vijf jaar is, is het volgens de wet leerplichtig. Dat wil zeggen dat de ouders verplicht zijn hun kind een school te laten bezoeken. Deze leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind de leeftijd van vijf jaar bereikt. In de leerplichtwet is geregeld dat ouders ervoor moeten zorgen, dat hun kinderen naar school gaan. Verzuim moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar van uw woonplaats.
 

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakanties onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Betreft het de enige gezinsvakantie per schooljaar, dan kan de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven. Hiervoor is een verklaring van bijv. een accountant nodig, waaruit blijkt dat er onoverkomenlijke bedrijfseconomische risico's zijn op het moment dat de ouder in de schoolvakantie op vakantie gaat. 

Dit verlof moet ten minste acht weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur. De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

 

Verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden'

Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. U kunt hier zelf niets aan doen. 

Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd:

 • een verhuizing van het gezin (1 dag)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten

Eén dag kan vrij worden gevraagd voor:

 • religieuze verplichtingen,
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (uitnodiging/kaart bijvoegen)
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum (uitnodiging/kaart bijvoegen)
 • het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten (uitnodiging/kaart bijvoegen)

Géén gewichtige omstandigheden zijn:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn
Hiervoor mogen wij dan ook geen vrij geven. 

Verlofaanvragen worden individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens 'andere gewichtige omstandigheden' dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend.
 

Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij onze administratie. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, weer in bij de administratie van de school.
De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege 'andere gewichtige omstandigheden' meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Verlof zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar is ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt.

Gevolgen van ongeoorloofd verzuim

Het zonder toestemming wegblijven van school als er onderwijs gegeven wordt, heet 'ongeoorloofd verzuim'. De directeur van de school is wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in.

Formulier


Het aanvraagformulier voor extra verlof vindt u hier: 

Aanvraagformulier buitengewoon verlof
 
Cookie instellingen